Regulamin sklepu internetowego EDU SUKCES SP. Z O.O.

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy prowadzony jest przez EDU SUKCES SP. Z O.O. z siedzibą w Bydgoszczy: ul. Adama Grzymały Siedleckiego 31/25, 85-868 Bydgoszcz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000897442, NIP: 953 278 33 84, REGON: 388828391.

Niniejszy regulamin jest skierowany do Klientów i określa zasady i tryb Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

§ 2

Definicje

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sprzedawca - EDU SUKCES SP. Z O.O. z siedzibą w Bydgoszczy: ul. Adama Grzymały Siedleckiego 31/25, 85-868 Bydgoszcz. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000897442, NIP: 953 278 33 84, REGON: 388828391.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.edusukces.com

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do sprzedaży Produktu lub Produktów.

Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.

Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Adama Grzymały Siedleckiego 31/25, 85-868 Bydgoszcz.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@edusukces.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 602335577.

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 63 1020 1475 0000 8502 0310 4973.

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8.00. – 18.00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane
w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

2. zalogować się,

3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient otrzymuje jednorazowy dostęp do Produktu w postaci aktywnego przez 30 dni linku do Produktu.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@edusukces.com podając imię
i nazwisko, adres do korespondencji oraz przedmiot reklamacji. Sprzedawca będzie rozpatrywać reklamację w terminie do 14 dnia od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta
o jej rozstrzygnięciu na wskazany w zgłoszeniu adres email.

§ 10

Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być wybrane podmioty obsługujące płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do dokonania Sprzedaży, skutkuje brakiem tejże czynności.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Transakcje przeprowadzane są Sklep internetowy za w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.